Impresszum

Szolgáltató neve: Safety-Pro 2012. Munka- és Tűzvédelmi Kft.
Székhely: Lóczy Lajos utca 20/A., 8200 Veszprém
Telefonszám: 06 88 406555
Mobil: 06 30 9941676
E-mail: info(at)safety-pro.hu
URL: http://safety-pro.hu

Szoftveretikai nyilatkozat open

A safety-pro.hu üzleti honlap tartalmait jogtiszta és törvényesen licenszelt szoftverek használatával készítették illetve dolgozták fel digitálisan. A weblapot üzemeltető Safety-Pro 2012. Munka- és Tűzvédelmi Kft. különösen fontosnak tartja a non-profit Business Software Alliance (BSA) szakmai szervezet szoftverhasználati általános irányelveinek elfogadását és betartását.

A safety-pro.hu weblap egy nyílt forráskódú internetes tartalomkezelő szoftver (OpenSource CMS) működteti, amely nem jöhetett volna létre a a világszerte önkéntesen közreműködő közösségi tagok hozzájárulása és önzetlen munkája nélkül.

Technikai ajánlások open

A biztonságos böngészéshez és a megfelelő felhasználó élmény érdekében, a következő böngészők legújabb kiadásainak egyikét ajánlatos hasznáni:

Mozilla Firefox | Google Chrome | Microsoft Internet Explorer

Adatvédelmi nyilatkozat open

A Safety-Pro 2012. Kft. részére átadott személyes jellegű adatok kezelésével kapcsolatosan a Kft. vezetése -az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásaival összhangban- a személyes adatok védelméről az alábbi nyilatkozatot teszi: A részünkre tudatosan átadott személyes jellegű adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amire azokat rendelkezésünkre bocsátották. A birtokunkba került személyes adatokat minden elvárható módszerrel védjük attól, hogy azok illetéktelen kezekbe kerüljenek. A birtokunkba jutott adatokat más célra történő felhasználás céljából harmadik fél számára -a törvényben meghatározott eseteken kívül- semmilyen körülmények között ki nem adjuk.

A „személyes adat” mint fogalom, magában foglal minden olyan információt, amely megkönnyíti, illetve lehetővé teszi egy személy egyértelmű azonosíthatóságát.

A Safety-Pro 2012. Kft. nyilvános honlapját Ön a személyes adatainak megadása nélkül is el tudja érni. Azonban -pl. a kapcsolatfelvétel érdekében- előfordulhat, hogy mégis szükség van néhány Önnel kapcsolatos személyes információra. Amennyiben közelebbi adatokat (pl.: név, e-mail cím, stb.) ad meg magáról a részünkre, akkor azokat mi a fenti nyilatkozatunk szellemében kezeljük. Személyes adatainak megismerésére, tárolására kizárólag az Önnel való kapcsolatfelvétel céljából van szükségünk. Ezért miután az Ön által önként megadott személyes adatainak további megőrzése már nem indokolt, adatait töröljük a nyilvántartási rendszerünkből.

Jogi nyilatkozat open

A Safety-Pro 2012. Kft. (továbbiakban szerzõ) semmilyen felelõsséget nem vállal az online megjelent információk idõszerűségét, pontosságát, teljességét vagy minõségét illetõen.
Minden olyan anyagi vagy eszmei kár esetén, amely az online információk felhasználásából, figyelembe nem vételébõl, különösen a hibás és hiányos adatok felhasználásából ered, kizárt bármilyen kötelezettségteljesítési igény a szerzõvel szemben, kivéve azokat az eseteket, amikor a szerzõ részérõl bizonyítható szándékosságon alapuló, vagy súlyos gondatlanságból adódó mulasztásra derül fény.
Minden ajánlatunk kötelezettség nélküli. A szerzõ fenntartja kizárólagos jogát, hogy a honlapon található oldalak és ajánlatok egy részét vagy akár teljes egészét módosítsa, kiegészítse, törölje, valamint a tartalom megjelenítését átmenetileg vagy véglegesen beszüntesse.

Hivatkozások és linkek

Olyan külsõ honlapokra történõ közvetlen és közvetett hivatkozások (linkek) esetén, amelyek a szerzõ hatáskörén kívül esnek, kizárólag abban az esetben merülhet fel a szerzõ felelõsségválallalási kötelezettsége, amennyiben a tartalomról tudomása van, valamint a műszaki ésszerûség és a körülmények figyelembevételével tõle elvárható a jogellenes tartalmak felhasználásának megakadályozása.
A szerzõ ezúton kijelenti, hogy a külső hivatkozások beállításának idõpontjában a hivatkozott tartalmak semmilyen törvénybe ütközõ tartalommal nem rendelkeztek. A szerzõ semmilyen befolyással nem bír a hivatkozott oldalak aktuális és jövõbeni felépítésére, sem azok tartalmára. A fentiekre hivatkozva a szerzõ elhatárolódik minden olyan módosítástól, amelyre a linkelt oldalakon a hivatkozás beállítása után került sor.
A nyilatkozat érvényessége kiterjed egyrészt a saját honlapon található összes utalásra és hivatkozásra, másrészt a szerzõ által létrehozott vendégkönyvekben, vitafórumokon és levelezõlistákon megjelent külsõ véleményekre. Illegális, hibás és hiányos tartalmak – különösen az ilyen formában megjelent információk használatából vagy figyelmen kívül hagyásából eredõ károk – esetén, egyedül a szóban forgó oldal szerkesztõjét terheli felelõsség, az ilyen tartalomra irányuló linkek készítõjével szemben követelés nem érvényesíthetõ.

Szerzõi jogok

A szerzõ minden közzététel esetén törekszik a grafikai elemeket, hanganyagokat, videófelvételeket és szövegeket védõ szerzõi jogok betertására, műveiben igyekszik kizárólag saját elõállítású, vagy jogi értelemben szabadon felhasználható anyagokra támaszkodni.

A honlapunkon található esetlegesen harmadik fél által lajstromozott márkák és védjegyek szerepeltetése megfelel a védjegytörvény és a tulajdonjog mindekori hatályos rendelkezéséinek. Önmagában a megnevezésbõl nem következik, hogy egy adott márkajel jogi oltalom alatt áll, vagy sem!
A szerzõ minden jogot fenntart az általa készített és nyilvánosságra hozott objektumokhoz kapcsolódóan. A honlapon található grafikai elemek, hanganyagok, videófelvételek és szövegek sokszorosítása vagy elektronikus, illetve nyomtatott formában történõ egyéb felhasználása kizárólag a szerzõ kifejezett hozzájárulása esetében engedélyezett.

A jogi nyilatkozat hatálya

Ez a felelõsségkizárási nyilatkozat honlapunk integráns részének tekintendõ, amelyre az ezen oldalra történõ internetes hivatkozások is utalnak. Amennyiben az itt található szöveg egyes tartalmi vagy alaki kellékei a törvényi feltételeknek nem, többé nem, esetleg csak részben tesznek eleget, az nem érinti a dokumentumban szereplõ többi állítást sem tartalmában, sem érvényességében.