Tűzvédelem

A tűzvédelem a tüzek kialakulásának megelőzését, továbbterjedésének megakadályozását, a tűz által okozott károk csökkentését hivatott biztosítani, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meghatározása által.

A tűzvédelmi tevékenység egyik legfontosabb részterülete a megelőző tűzvédelem, melynek elsődleges feladata a tüzek keletkezésének megakadályozása. A megelőző tűzvédelem további feladatai közé tartozik azonban egy váratlanul keletkezett tűz esetén az emberi élet és anyagi javak megmentésére, a tűz továbbterjedésének megakadályozására, valamint a tűzkár minimálisra való csökkentésére történő felkészítés is.

A biztonságos munkavégzés elengedhetetlen feltétele a munkahely megfelelő tűzvédelmi szempontú biztosítása. Ezen kötelezettségük teljesítése érdekében a gazdálkodó tevékenységet folytatóknak gondoskodniuk kell a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. Ehhez a nagy felelősséggel járó, és -legtöbb esetben- szakmai képzettséget igénylő megelőző tevékenységhez kíván a cégünk segítséget nyújtani.

A Safety-Pro 2012. Kft. -akár teljes körű szolgáltatás keretében, akár csak az igényelt részfeladat ellátására korlátozottan- az alábbi tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységek elvégzését, vagy ellátását biztosítja partnerei számára.

Teljes körű tűzvédelmi szolgáltatásaink open

 • Felméri a munkahely tűzvédelmi helyzetét, ill. a munkahelyen végzett tűzveszélyes tevékenységeket, majd tanácsadást végez a tapasztalt hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekkel kapcsolatosan.
 • Elkészíti a munkáltató Tűzvédelmi Szabályzatát, szükség szerint pedig elvégzi annak aktualizálását.
 • Tűzriadó tervet készít a munkáltató számára és azt a munka-, valamint a jogszabályi környezet változásainak megfelelően folyamatosan aktualizálja.
 • Segítséget nyújt a Tűzriadó Tervben előírt Menekülési gyakorlatok rendszeres időközönként történő megtartásához, a tapasztalt eredmények szakmai szempontú elemzéséhez.
 • Elkészíti a munkáltató tűzveszélyességi osztályba sorolását és gondoskodik annak rendszeres felülvizsgálatáról.
 • Elkészíti a munkáltató részére szükséges, a fentieken felüli egyéb tűzvédelmi dokumentumokat és gondoskodik azok rendszeres felülvizsgálatáról, érvényességéről, napra készségéről.
 • Elvégzi a munkavállalók előzetes, időszakos, soron kívüli, valamint speciális tűzvédelmi oktatását, a szükséges oktatási anyagok kidolgozását és az oktatások előírásszerű jegyzőkönyvezését.
 • Segítséget nyújt a tűzvédelmi villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzésének megszervezésében.
 • A tűzvédelmi felülvizsgálatok alkalmával -a partner érdekeit maximálisan figyelembe véve- együttműködik az illetékes hatóságokkal.
 • A hatósági felülvizsgálatokat követően gondoskodik a hatóság megállapításainak megfelelő intézkedési terv kidolgozásáról.
 • Igény szerint képviseli partnereit a hatósági eljárásokban.
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a vonatkozó jogszabályi előírásokat. A jogszabályi környezet változása esetén a szükséges mértékben frissíti a tűzvédelmi dokumentációt.
 • Partnerei munkahelyein rendszeresen tűzvédelmi szemlét tart, melynek során ellenőrzi a vonatkozó előírásokban meghatározottak -köztük a Tűzvédelmi Szabályzat- teljesülését, a szükséges tűzvédelmi eszközök és dokumentációk meglétét, érvényességét. A feltárt hiányosságok pótlására, illetve a szabálytalanságok megszüntetésére javaslatot tesz.
 • Részt vesz a tűzesetek kivizsgálásában.
 • Meghatározza a munkahelyen készenlétben tartandó kézi tűzoltó készülékek számát és típusát. Ezzel együtt segítséget nyújt a készülékek beszerzéséhez, a már alkalmazott tűzoltó készülékek és a munkahely vízforrásainak, továbbá a munkahelyen alkalmazott automatikus tűzjelző és tűzoltó rendszerek rendszeres időszakos ellenőrzésének és felülvizsgálatainak elvégzéséhez, a szükséges nyilvántartások elkészítéséhez.
 • Meghatározza a munkahelyen készenlétben tartandó egyéb tűzvédelmi felszereléseket, azok számát és mennyiségét. Elkészíti a szükséges nyilvántartásokat és segítséget nyújt azok előírásszerű vezetéséhez.
 • Segítséget nyújt a munkahely beépített tűzjelző rendszerének ellenőrzéséhez, felülvizsgálatához.
 • Segítséget nyújt az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezéséhez.
 • Szakmai támogatást/képviseletet nyújt partnerei részére a tűzvédelemmel kapcsolatos jogi vonatkozású ügyeik megoldásához.
 • Kidolgozza a munkahelyre vonatkozó Katasztrófatervet (Rendkívüli Intézkedési terv) és gondoskodik a dokumentum folyamatos aktualizálásáról.
 • Partnerei részére napi 24 órás rendelkezésre állást biztosít.

Egyedi megbízás alapú szolgáltatásaink open

 • Valamennyi, az előző pontban felsorolt szaktevékenység elvégzését, megszervezését.
 • Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkavállalók szakvizsgára történő felkészítését, a vizsgához szükséges létszám megléte esetén a szakvizsga megszervezését és lebonyolítását.
 • Tűzvédelmi használati szabályok meghatározását a kétszintesnél magasabb és tíznél több lakást magába foglaló lakóegységeknél (társasházaknál).
 • Telephelyek, bérlemények tűzvédelmi helyzetének, állapotának átvilágítását, veszélyességi osztályozását.
 • Biztosító társaságok és bankok esetében a már meglévő, ill. leendő ügyfeleik tűzvédelmi előírásoknak való megfelelését, tűzvédelmi szempontú kockázati értékének meghatározását.
 • Társasházak tűzvédelmét.
 • Üzemeltető szintű tanácsadás keretében a bérbe adott területek használatának tűzvédelmi ellenőrzését, a hiányosságok feltárását és jegyzőkönyvezését, valamint a bérbeadó szakmai képviseletét.
 • Tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések esetenkénti, írásban történő meghatározását művelődési-, sport-, oktatási és minden más intézmény esetén, amikor abban az építmény nem rendeltetésének megfelelő módon történő használatát feltételező, ill. megvalósító program, rendezvény lebonyolítására kerül sor (pl.: vásár, bemutató, kiállítás, stb.).
 • Kiviteli tervek tűzvédelmi műleírásának elkészítését
 • Tűzvédelmi Tervfejezet készítését.
 • A tűzvédelmi hatósággal történő egyeztetések lebonyolítását.